Salgs- og leveringsbetingelser for Haderslev Stiftsbogtrykkeri  


1. Tilbud og aftale
Pkt. 1. 1. Tilbud er bindende for Haderslev Stiftsbogtrykkeri i 14 dage fra tilbuddets dato at regne.
Pkt. 1. 2. Aftale er indgået, når bestillerens accept er modtaget af trykkeriet.
Pkt. 1. 3. Har bestilleren anmodet trykkeriet om at udarbejde konceptudvikling, kreative oplæg, originalmateriale m.m., er trykkeriet berettiget til at få dette arbejde betalt.
Pkt. 1. 4. Tilbuddet er betinget af, at:
 • Materiale og processer kan bearbejdes maskinelt som forudsat i tilbuddet.
 • Bestilleren ikke forlanger arbejdet udført i delleverancer i stedet for én samlet leverance som anført i tilbuddet.
 • Det af bestilleren fremsendte materiale svarer til trykkeriets afgivne tilbud.
2. Pris
Pkt. 2. 1. Alle priser er ekskl. moms.
Pkt. 2. 2. Har bestilleren anmodet trykkeriet om at udarbejde skitser, layout, rentegning, tekstforslag, prøvetryk, fotoarbejde m.m., er trykkeriet berettiget til at få dette arbejde betalt.
Pkt. 2. 3. Ud over den tilbudte eller aftalte pris er trykkeriet berettiget til at kræve betaling for:
 • Ekstraarbejde som følge af at det grundmateriale, bestilleren har givet trykkeriet, viser sig at være ufuld-stændigt, uegnet eller mangelfuldt.
 • Ekstraarbejde som følge af at bestilleren rekvirerer rettelser eller ændringer i det leverede materiale, efter at arbejdet er påbegyndt.
 • Ekstraarbejde som følge af at bestilleren foretager flere korrekturer end aftalt i tilbudet.
 • Overarbejde og andre foranstaltninger som aftales med bestilleren efter aftalens indgåelse.
 • Opbevaring, udlevering, håndtering og forsendelse af bestillerens digitale eller analoge materiale og værktøj efter levering har fundet sted.
 • Ekstraarbejde som følge af at aftalen ikke kan gennemføres i en kontinuerlig produktion grundet bestillerens forhold.
3. Levering
Pkt. 3. 1. Levering finder sted på det med bestilleren aftalte tidspunkt og sted, medmindre levering er udelukket på grund af force majeure-omstændigheder. Er ingen sådan leveringstid aftalt, finder levering sted, når trykkeriets arbejde er færdigt.

4. Betaling
Pkt. 4. 1. Medmindre andet er aftalt, skal betaling ske inden 14 dage efter fakturadato.
Pkt. 4. 2. Der påløber rente fra forfaldsdagen med trykkeriets til enhver tid gældende rente.
Pkt. 4. 3. På trykkeriets anmodning er bestilleren til enhver tid pligtig at stille bankgaranti til sikkerhed for betaling. Fremsættes anmodningen efter aftalens indgåelse, er trykkeriet forpligtet til at friholde bestilleren for enhver udgift forbundet hermed.

5. Ejendomsret, ophavsret m.v.
Pkt. 5. 1. Ophavsretten til de af trykkeriet udviklede forarbejder og koncepter, kreative oplæg, originalmateriale m.m. tilhører trykkeriet og må ikke uden trykkeriets godkendelse overlades til tredjemand.
Pkt. 5. 2. Hvad trykkeriet har tilvejebragt eller ladet tilvejebringe af forarbejder, mellemprodukter, materialer, værktøjer m.m. til brug for leverancen er trykkeriets ejendom. Dette gælder, uanset om det til-
vejebragte er særskilt faktureret.
Pkt. 5. 3. Det i pkt. 5. 2. omhandlede må alene anvendes til arbejder for bestilleren og opbevares kun efter særskilt aftale herom.

6. Forsinkelse
Pkt. 6. 1. Indtræder forsinkelse, er bestilleren med det af pkt. [3. 1.] følgende forbehold kun berettiget til at hæve aftalen, såfremt han samtidig med aftalens indgåelse har præciseret betydningen af, at levering sker til nøjagtig bestemt tid.

7. Mangler
Pkt. 7. 1. Trykkeriet har intet ansvar for fejl, som bestilleren ikke skriftligt har rettet i korrektur, herunder print, digitale informationer, prøvetryk og lignende.
Pkt. 7. 2. Bestilleren er ikke berettiget til prisafslag eller til at nægte at modtage det bestilte ved mindre afvigelser fra godkendt prøve eller aftalt specifikation.
Pkt. 7. 3. Trykkeriet har ret til en mer- eller mindrelevering på indtil 10% af aftalt oplag. I de tilfælde hvor papir eller andet materiale er fremstillet specielt til ordren af andre end trykkeriet, har trykkeriet ret til en rimelig mer- eller mindrelevering ud over 10% af aftalt oplag, dog højst svarende til materialeleverandørens leveringsbetingelser.
Pkt. 7. 4. Bestilleren er ansvarlig for straks at reklamere over en mangelfuld leverance. Undlades reklamation eller reklamerer bestilleren for sent, mister bestilleren adgangen til at gøre manglen gældende. Leveran-døren er berettiget til at afhjælpe en mangel, såfremt dette kan ske inden for rimelig tid.
Pkt. 7. 5. Trykkeriet hæfter ikke for fejl eller mangler, der kan henføres til, at bestilleren selv tilvejebringer papir eller andet til leverancen.

8. Ansvar
Pkt. 8. 1. I tilfælde af forsinkelse og i tilfælde af mangler ved det leverede har trykkeriet intet ansvar, hvor forsinkelsen eller manglen skyldes:
 • Fejl i eller beskadigelse af produktionsudstyr, der bevisligt har forårsaget forsinkelse eller beskadigelse af produktionen.
 • I tilfælde af arbejdskonflikter af enhver art.
 • I øvrigt enhver omstændighed som trykkeriet ikke er herre over, såsom brand, vandskader, naturkatastrofer, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, oprør, uroligheder, valutarestriktioner, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner på drivkraft, eksport- og importforbud og anden lignende force majeure-situation.
Pkt. 8. 2. Forsinkelse eller mangelfuld leverance er omfattet af den i pkt. 8. 1. omhandlede ansvarsfrihed, hvis årsagen til underleverandørens forsinkelse eller manglende udførelse er en af de i pkt. 8. 1. nævnte omstændigheder eller virksomhedens ophør.
Pkt. 8. 3. Trykkeriet hæfter ikke for bestillerens driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab, herunder tab som følge af bestillerens retsforhold over for tredjemand, jf. dog pkt. 8. 4., i tilfælde af forsinkelse eller mangler ved det leverede.
Pkt. 8. 4. Trykkeriet er ansvarlig i tilfælde af, at et leveret produkt forårsager personskade eller volder skade på ting, hvis den pågældende genstand efter sin art sædvanligvis er beregnet til ikke-erhvervsmæssig benyttelse og hovedsagelig er anvendt af skadelidte i overensstemmelse hermed.
Trykkeriet er kun ansvarlig for erhvervstingskade, hvis det dokumenteres, at skaden skyldes, at han eller hans folk har begået fejl, der ikke burde have været afværget ved bestillerens kontrol af de leverede produkter.
Trykkeriet er dog aldrig ansvarlig for skade, der forvoldes på bestillerens eller andres produktion, på produkter der emballeres i/etiketteres med de leverede produkter eller på ting, i hvis fremstilling disse produkter indgår, medmindre det dokumenteres, at der fra trykkeriets side er handlet med grov uagtsomhed.
Trykkeriet hæfter aldrig for driftstab, avancetab og andet indirekte tab.
I tilfælde af at trykkeriet i anledning af en erhvervstingskade bliver pålagt et ansvar over for tredjemand, der rækker ud over de fastsatte grænser for trykkeriets ansvar, er bestilleren pligtig til at holde trykkeriet skadesløs herfor såvel som for sagsomkostninger.
Pkt. 8. 5. Trykkeriet har intet ansvar for bestillerens manglende hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af skrift, billeder, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskendetegn og øvrigt vareudstyr, derunder formgivning eller andet, der kan være underkastet tredjemands rettigheder. Pådrager trykkeriet sig ansvar over for tredjemand i anledning af bestillernes manglende hjemmel til udnyttelse af tredjemands tilkommende rettigheder, holder bestilleren trykkeriet skadesløs for et sådant ansvar.
Pkt. 8. 6. Trykkeriet har intet ansvar for tab eller beskadigelse af ejendom, som f.eks. originaler, materialer og lignende, som ikke er trykkeriets, men som er overladt denne af bestilleren med henblik på løsning af en aftalt opgave eller med henblik på opbevaring, herunder på opbevaring af arbejder trykkeriet har udført.
Trykkeriet er dog ansvarlig, såfremt det godtgøres, at tabet eller beskadigelsen skyldes grov uagtsom adfærd udvist af trykkeriet eller hans folk. Bestilleren må selv sørge for forsikring af genstanden imod skade og undergang.

9. Underleverandører
Pkt. 9. 1. Trykkeriet er berettiget til helt eller delvis at lade arbejde udføre hos underleverandører.

10. Periodiske skrifter/vedvarende kontraktarbejde
Pkt. 10. 1. Hvis der med bestilleren af periodiske skrifter/vedvarende kontrakter ikke er truffet anden aftale, gælder en opsigelsesfrist på 3 måneder.

11. Købeloven
Pkt. 11. 1. Dansk lovgivning herunder købeloven finder anvendelse på nærværende aftale i det omfang, retstilstanden ikke er fastlagt i aftalens tekst eller i nærværende salgs- og leveringsbetingelser. En eventuel tvist vedrørende aftalens fortolkning eller vilkårenes opfyldelse og håndhævelse kan alene indbringes for danske domstole i overensstemmelse med danske værnetingsregler.